همه دسته بندی ها
مورد

مورد

کمپرسور هوا را در اتیوپی ضبط کنید

کمپرسور هوا را در اتیوپی ضبط کنید

SEIZE AIR COMPRESSOR SERVING : SVC-90AII *2

صنعت مرتبط: نساجی

کار برای مشتری از سال 2019

11  22 

قبلی

توقیف کمپرسور هوا در ازبکستان

معرفی بعدی

توقیف کمپرسور هوا در مصر